บีทีเอส กรุ๊ปฯ ร่วมแสดงจุดยืน มุ่งขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

27 Jun 2022

 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ร่วมงาน Thailand Management Day 2022 ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนา เพื่อให้องค์กรชั้นนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการขับเคลื่อนการดาเนินธุรกิจในด้านต่างๆ และการแชร์รูปแบบธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยบีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้ร่วมเสวนากับองค์กรชั้นนาด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในหัวข้อ "Sustainable and Profitable Growth" ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) , มร.แอนโทนี วาตานาเบะ (Mr.Anthony Watanabe) หัวหน้าฝ่ายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ร่วมแสดงจุดยืน มุ่งขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

นายดาเนียล รอสส์ ผู้อานวยการใหญ่สายการลงทุน และหัวหน้าฝ่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) กล่าวว่า "ในช่วงที่ผ่านมาบีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้ดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบ การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในหลายมิติ ซึ่งถือว่ามีผลการดาเนินงานเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสิ่งแวดล้อม และถือเป็นองค์กรผู้นาในเรื่องลดการปล่อยคาร์บอนในภาคการขนส่ง ซึ่งสามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศ ในภาพรวม อย่างไรก็ตามบีทีเอส กรุ๊ปฯ มองว่าเป็นเรื่องท้าทายที่จะส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้คนในการดาเนินธุรกิจที่ "มุ่งเน้นเฉพาะผลกาไรเพียงอย่างเดียว" ไปสู่การคานึงถึงกรอบ 3 P (People สังคมและชุมชน, Planet สิ่งแวดล้อม และ Profit ผลกาไรจากการดาเนินธุรกิจ)

 ทั้งนี้บีทีเอส กรุ๊ปฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนากระบวนการดาเนินธุรกิจอย่างรอบด้าน (Sustainability in process) ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและการพัฒนากระบวนการดาเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางการส่งมอบสินค้าและบริการ โดยได้กาหนดนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อกากับดูแล และควบคุมให้ทุกหน่วยงานและพนักงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาสถานะให้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (A Carbon Neutral Company) เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้

นายดาเนียล กล่าวเพิ่มว่า ปัจจุบันกลุ่มนักลงทุนตระหนักถึงความสาคัญของการลงทุนอย่างยั่งยืนซึ่งจะเห็นได้จากความต้องการในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และต้นทุนทางการเงินที่ลดลงสาหรับการดาเนินธุรกิจแบบสีเขียว (Green Finance) จะเห็นได้จากที่บีทีเอส กรุ๊ปฯ และบริษัทอื่น ๆ ได้ดาเนินการระดมทุนในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา รวมไปถึงแนวโน้มการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในหุ้นหรือบริษัทที่มีคะแนน ESG ที่ดี โดยเงินทุนนี้จะช่วยเสริมศักยภาพของบริษัทด้านพลังงานสะอาด ซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนชั้นดาดฟ้าโรงจอดและศูนย์ซ่อมบารุงรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสีเหลือง ต่อไป

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit