TVI คว้าหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 65 ตอกย้ำกำกับดูแลกิจการดี มีธรรมาภิบาล

จันทร์ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๑:๐๓
บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ติดอันดับ 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2565 จากการประเมินทั้งหมด 851 บริษัทจดทะเบียน โดย ESG Rating สถาบันไทยพัฒน์ ตอกย้ำแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งขับเคลื่อนการเติบโตสู่ความยั่งยืน ภายใต้การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาลโดดเด่น
TVI คว้าหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 65 ตอกย้ำกำกับดูแลกิจการดี มีธรรมาภิบาล

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ "TVI" ผู้นำด้านนวัตกรรมประกันภัย เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน Universe กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 หรือบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดนเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) จากหน่วยงานอีเอสจี เรทติ้ง (ESG Rating) ของสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูล ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ประจำปี 2565

โดยได้จัดอันดับหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่น ด้านข้อมูลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล จำนวน 100 บริษัท ด้วยการคัดเลือกจากทั้งหมด 851 บริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแนวนโยบายการมุ่งเน้นกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตสู่ความยั่งยืน ภายใต้การคำนึงถึงปัจจัยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

นายจีรพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และปลูกฝังบุคลากรให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้การตระหนักถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า และพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงจังหวะการใช้ชีวิต ด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างลงตัว เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสังคมให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ขณะเดียวกันบริษัทฯยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ภายในองค์กร เพื่อลดการใช้ทรัพยากร,พลังงาน และปัญหาขยะ  อันจะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ หน่วยงาน ESG Rating สถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้พัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจในประเทศไทย และเป็นผู้จัดทำข้อมูลกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ด้วยการคัดเลือกบริษัทจดทะเบียน, กองทุน และทรัสต์เพื่อการลงทุน ภายใต้การใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ESG จาก 6 แหล่ง ประกอบด้วย ข้อมูลในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report), สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ข้อมูลการประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน (ESG Rating) บริษัท อีเอสจี เรตติ้ง จำกัด, ข้อมูลผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CG Scoring) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น จำนวนกว่า 15,760 จุดข้อมูล

ที่มา: บียอร์นไออาร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด