วว.ประชุมหารือ/สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 3 หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสเปน

จันทร์ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๐๙:๕๕
ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) ดร.ฮัฟนี ลาเต๊ะ นักวิชาการ ศทร. และ น.ส.รัตนา งามวิศิษฐ์ศิลป์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ร่วมประชุมหารือและสร้างเครือข่ายกับ 3 หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสเปน ประกอบด้วย
วว.ประชุมหารือ/สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 3 หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสเปน

1) Centro de Investigaci?n en Tecnolog?as Ferroviarias (CITEF) มีความเชี่ยวชาญด้านการฝึกจำลองรถไฟฟ้า การตรวจสอบความถูกต้องและการทวนสอบ งานวิจัยและพัฒนา รวมถึงการฝึกอบรมและการศึกษาระบบราง

2) Consejo Superior de Investigaciones Cient?ficas (CSIC) หรือ Spanish National Research Council ทำหน้าที่ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่งานวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สนับสนุนความรู้ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การจัดฝึกอบรมนักวิจัย และเป็นที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในสาขาต่างๆ เช่น ชีววิทยา เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์เคมี วัสดุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

และ 3) Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (ETSICCP), Universidad Politecnica de Madrid (UPM) หรือ School of Civil Engineering มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างและวัสดุสำหรับงานก่อสร้าง งานโยธา และการขนส่ง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้การพบปะและหารือร่วมกับผู้บริหารและนักวิจัยของทั้ง 3 หน่วยงาน จะช่วยประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการของ วว.ต่อไปในอนาคต

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด