SPU ACC ON TOUR ศึกษาดูงานนอกสถานที่ โรงกษาปณ์

จันทร์ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๗:๒๘
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ACC) โดย ดร.พรรณทิพย์ อย่างกลั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  นำทีมคณาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษาบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในโครงการ "ACC ON TOUR" เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิตเหรียญและวิวัฒนาการเงินเหรียญ ณ ศูนย์การเรียนรู้และกระบวนการผลิตเหรียญ โรงกษาปณ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเงินตราที่ใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจตั้งแต่อดีตและในปัจจุบัน ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจถึงระบบการเงินที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของไทยให้มากยิ่งขึ้น
SPU ACC ON TOUR ศึกษาดูงานนอกสถานที่ โรงกษาปณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด