SHECU จุฬาฯ เชิญร่วมเสวนา SAFETY TALK : Workplace Health and Safety in the University (ออนไลน์)

จันทร์ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๒:๐๐
ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) หรือ SHECU ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนา SAFETY TALK ครั้งที่ 1 หัวข้อ Workplace Health and Safety in the University (ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ) จึงใคร่ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยฯ และนิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE ในวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น.
SHECU จุฬาฯ เชิญร่วมเสวนา SAFETY TALK : Workplace Health and Safety in the University (ออนไลน์)

การเสวนาครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ การขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานศึกษาจากในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร. มาร์ค เกรกอรี ร็อบสัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จากมหาวิทยาลัยรัตเกอร์ส ประเทศสหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์ และ ดร.เอกราช สมบัติสวัสดิ์ จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และนำเสนอแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3NdAALF หรือสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจในช่องทางต่อไปนี้

เฟซบุ๊กศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ (SHECU) : https://www.facebook.com/SHECU2560

เฟซบุ๊กจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CHULA : https://www.facebook.com/ChulalongkornUniversity

เฟซบุ๊ก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ : https://www.facebook.com/CPHSPage

ที่มา: ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SHECU จุฬาฯ เชิญร่วมเสวนา SAFETY TALK : Workplace Health and Safety in the University (ออนไลน์)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด