เชียงใหม่ จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรรองรับเทคโนโลยีดิจิทัล

จันทร์ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๐๙:๐๖
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร การพัฒนาทักษะบุคลากรรองรับเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่ผู้ประกอบกิจการและบุคลากรที่ทำงานในสถานประกอบกิจการเครือข่าย พ.ร.บ.และเครือข่ายสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 35 คน เพื่อ Up skill - Re skill พัฒนาทักษะเดิม เพิ่มเติมทักษะใหม่ ยกระดับสมรรถนะต่อยอดเป็น Multi skill เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม/บริการ ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจยุคใหม่ สามารถนำทักษะความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการฝึกอบรมของแรงงานในพื้นที่ ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจยุคใหม่ตามยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ และนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับ "การยกระดับศักยภาพของแรงงาน" เป็นพิเศษ ตอบโจทย์นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเร่งยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไกการปรับอัตราค่าจ้างที่สอดคล้องกับสมรรถนะแรงงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ผ่านกลไกลคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน และสามารถจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เชียงใหม่ จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรรองรับเทคโนโลยีดิจิทัล

โดยได้เชิญวิทยากรพิเศษจาก บริษัท ปลูกผัก เพราะรักแม่ จำกัด (ร้านโอ้กะจู๋) มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมแบ่งกลุ่ม ศึกษาแนวทางกลยุทธ์การบริหารจัดการ การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อวางแผนการขยายตลาดในสถานการณ์โควิด และการนำธุรกิจเข้าสู่ตลาดสากล ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

เชียงใหม่ จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรรองรับเทคโนโลยีดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด