ก.แรงงาน ยกระดับศักยภาพทีมสหวิชาชีพ ตั้งเป้าขจัดค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

พุธ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๒:๐๑
กระทรวงแรงงาน อบรมเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมายภาคประมงและภาคบนบก มุ่งยกระดับการทำงานร่วมเป็นทีมสหวิชาชีพ เพิ่มศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย คุ้มครองสิทธิลูกจ้าง ตั้งเป้าขจัดปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานทุกรูปแบบ
ก.แรงงาน ยกระดับศักยภาพทีมสหวิชาชีพ ตั้งเป้าขจัดค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในฐานะประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาและขจัดการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการบังคับใช้แรงงานให้หมดสิ้นไป โดยได้ประกาศให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังภายใต้กรอบนโยบาย 5P ในปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด

โดยในด้านนโยบาย (POLICY) ได้สร้างกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานหลายคณะเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม ด้านการป้องกัน (PREVENTION) มีการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำ GLP ไปใช้ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (PROSECUTION) ได้ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2565 และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ (PROTECTION) ได้ดำเนินการคุ้มครองช่วยเหลือแรงงานในต่างประเทศให้กลับประเทศไทยและได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย รวมถึงการจัดสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม และด้านการมีส่วนร่วม (PARTNERSHIP) มีการบูรณาการทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งกลไกหนึ่งที่จะขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ก็คือ เจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการยกระดับการบูรณาการการทำงานร่วมกันในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นในทุกมิติ

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า กสร. ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จึงได้จัดทำ "โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์" ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพสำหรับการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมในรูปแบบสหวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกำกับติดตาม ให้การบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถดำเนินคดีตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิด และประสานส่งต่อผู้เสียหายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการอบรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน โดยในวันนี้ (15 มิ.ย. 65) เป็นการอบรมในรุ่นที่ 1 คือ รุ่นภาคประมง ผู้รับการอบรมประกอบด้วยบุคลากรภาครัฐในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล กรมการปกครอง กรมประมง และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) สำหรับรุ่นที่ 2 รุ่นภาคบนบก จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 24 มิถุนายน 2565 ซึ่ง กสร. มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการคุ้มครองและช่วยเหลือแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ที่มา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด