วทบ. ม.ศรีปทุม รุกพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ด้วยการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม

จันทร์ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๕:๑๑
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ (วทบ.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะความเป็นผู้นำผ่านการทำกิจกรรมสำหรับตัวแทนผู้นำนักศึกษา วทบ.SPU ผ่านกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ลงมือทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง
วทบ. ม.ศรีปทุม รุกพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ด้วยการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม

เพราะการลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิด ฝึกทำ ฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะความเป็นผู้นำ เสริมสร้างรัก ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ไปจนถึงการผลักดันให้นักศึกษาค้นหาในสิ่งที่สนใจหรือถนัดด้วยตนเอง ในการใช้เป็นแรงจูงใจ พร้อมทั้งมีความสุขกับการเรียน โดยมีอาจารย์สละ แย้มมีกลิ่น รองคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ พร้อมด้วยอาจารย์พัชรียา วิภาสเศรณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์วันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ คอยดูแลและให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินกิจกรรม ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วทบ. ม.ศรีปทุม รุกพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ด้วยการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด