รมว.สุชาติ สั่งลุย ฝึกแรงงาน ตอบรับความต้องการภาคอุตสาหกรรมเขต EEC

จันทร์ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๔:๐๑
รมว.แรงงาน แจงการพัฒนาทักษะแรงงานสอดรับความต้องการภาคอุตสาหกรรมพื้นที่ EEC จัดหลักสูตรการฝึกกว่า 130 หลักสูตร เน้นเทคโนโลยีอัตโนมัติ หุ่นยนต์ ดิจิทัล และManagement Skill
รมว.สุชาติ สั่งลุย ฝึกแรงงาน ตอบรับความต้องการภาคอุตสาหกรรมเขต EEC

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน มีนโยบายดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเร่งฟื้นฟูประเทศหลังจากสถานการณ์โควิด - 19 คลี่คลาย รวมไปถึงตอบโจทย์การเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อพัฒนาฐานเศรษฐกิจในประเทศ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ EEC ให้มีทักษะที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า ได้รับรายงานจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายประทีป ทรงลำยอง) ว่าได้ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานในพื้นที่ EEC แล้วกว่า 7,000 คน และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพัฒนาพนักงานของตนเองอีกกว่า 200,000 คน ในพื้นที่ 3 จังหวัดได้แก่ ชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา ซึ่ง 3 จังหวัดนี้ รับผิดชอบพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานในพื้นที่ตามโครงการที่ได้รับงบประมาณ อาทิ โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 และโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน ด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ ในจังหวัดชลบุรียังมีสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) เป็นหน่วยฝึกสาขาการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะด้านอีกด้วย

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม จะมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมจัดทำและพัฒนา เพื่อให้หลักสูตรการฝึกตรงกับความต้องการ อาทิ ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สมาคมวิชาชีพ องค์กรอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ รวมไปถึงสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่ EEC เป็นต้น รวมกว่า 135 หลักสูตร และหลักสูตรที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ EEC จัดส่งพนักงานเข้าอบรม เช่น ระบบขับเคลื่อนและ ส่งกำลังยานยนต์ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ การสร้างหุ่นยนต์ลำเลียง ช่างควบคุมหุ่นยนต์ FANUC การใช้เครื่องมือวัดด้านมิติในอุตสาหกรรม การจำลองขบวนการผลิตและวางแผนการผลิตด้วยโปรแกรม TECNOMATIX เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการผลิต (AI) และระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ เป็นต้น เพื่อให้การฝึกมีคุณภาพและแรงงานมีทักษะตรงกับความต้องการ ในปี 2565 ได้จัดหาครุภัณฑ์ การฝึกเทคโนโลยีชั้นสูง สอดรับกับความต้องการและการลงทุนของสถานประกอบกิจการในพื้นที่ EEC เพื่อดำเนินการฝึกอบรม EEC Model Type B และระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2565 MARA มีการเปิดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Tecnomatix process simulate ให้แก่บุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและภาคการศึกษา จำนวน 20 คน เพื่อนำไปขยายผล ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้รับการฝึกและแรงงานในแต่ละพื้นที่ต่อไป นอกจากนี้ ยังร่วมกับบริษัทนาชิเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดฝึกอบรมการควบคุมหุ่นยนต์ NACHI ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 10 คน พร้อม วางแผนการดำเนินงานในปี 2566 พัฒนาวิทยากรต้นแบบกว่า 200 คน เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve และ New Curve) อีกด้วย ผู้สนใจสามารถสมัครและติดตามข่าวสารได้ที่ www.dsd.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน กระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

ที่มา: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รมว.สุชาติ สั่งลุย ฝึกแรงงาน ตอบรับความต้องการภาคอุตสาหกรรมเขต EEC

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด