หลักสูตร Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน) วันที่อบรม 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

พฤหัส ๐๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๖:๓๓
ปัจจุบันต้นทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันสูง องค์กรไม่สามารถเพิ่มกำไรโดยการเพิ่มราคาสินค้าได้ ดังนั้นการมุ่งเน้นจึงเป็นไปในทำงการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มผลกำไรสูงสุดแก่องค์กร การลดต้นทุนจำเป็นต้องใช้เทคนิคและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท
หลักสูตร Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน) วันที่อบรม 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 น. โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

วัตถุประสงค์

 • สามารถระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างต้นทุน
 • สามารถวิเคราะห์ต้นทุนได้อย่างเป็นระบบ
 • สามารถเข้าใจขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ในการลดต้นทุน
 • สามารถประยุกต์การลดต้นทุนเข้ากับการปรับปรุงงานประจำ

วิทยากร :

อ.เชษฐพงศ์ สินธารา

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารระบบการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพองค์กร และการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)4,200 บาทท่านละ (รวม VAT 7%)4,494 บาทหมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 2 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

หัวข้อ

 • ความสำคัญของการลดต้นทุน
 • ความสัมพันธ์ของการลดต้นทุนกับการเพิ่มผลผลิต
 • โครงสร้างต้นทุน, การวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุน , ต้นทุนมาตรฐาน
 • แนวคิดพื้นฐานของการลดต้นทุนในศตวรรษที่ 21
 • ขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ลดต้นทุนให้สำเร็จ
 • Workshop ประยุกต์เทคนิคการลดต้นทุน
 • สรุป และถาม - ตอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ftpi.or.th/event/76290

แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทร. 02-619-5500 ต่อ 451-456

อีเมล์ : [email protected]

ที่มา: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด