รพ.ลานนา 1,2,3 รับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล ประจำปี 2565

พุธ ๐๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๗:๒๗
นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา ,นพ.ศุภชัย สินไตรรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 2 และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ พยาบาล และหัวหน้าแผนกทุกแผนก ให้การต้อนรับ และนำคณะเข้าตรวจเยี่ยม จุดบริการต่างๆ
รพ.ลานนา 1,2,3 รับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล ประจำปี 2565

ซึ่งคณะตรวจเยี่ยมครั้งนี้ประกอบไปด้วย ทีมงานจาก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.เชียงใหม่ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.เชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลสวนปรุง โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่1เชียงใหม่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่1เชียงใหม่นำทีมโดย ภญ.นฤมล ขันตีกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ภก.มโนรมภ์ สินธพอาชากุล หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.เชียงใหม่และคณะตรวจมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดเชียงใหม่

โดยการตรวจครั้งนี้เป็นการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล ประจำปี ของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งควบคุมกำกับดูแลให้สถานพยาบาลในสังกัด มีความพร้อมในการให้บริการ เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงมาตรการการป้องกันโควิด-19 ภายในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้เข้ารับบริการ ซึ่งผลการเยี่ยมในครั้งนี้ โรงพยาบาลลานนา1,2,3 สามารถผ่านเกณฑ์การตรวจ เป็นไปตามมาตรฐานสาธารณสุขที่วางไว้

ที่มา: โรงพยาบาลลานนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด