TPIPL คว้า 6 รางวัลเกียรติคุณ จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2565 โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

พุธ ๐๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๑:๐๖
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2565 โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยได้รับรางวัลเกียรติคุณ จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ รางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2565 สาขา การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน, รางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปี 2565 สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ, รางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี" ประจำปี 2565 สาขา การบริหารและพัฒนาองค์กร เนื่องจากผู้บริหาร นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ เป็นบุคคลทรงคุณค่า มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน มีวิสัยทัศน์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และมีความสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการศึกษาและการทำกิจกรรมให้สำเร็จ ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดีมีคุณธรรมจริยธรรม และมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ
TPIPL คว้า 6 รางวัลเกียรติคุณ จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2565 โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

รวมถึงรางวัลเกียรติคุณที่มอบให้แก่องค์กร TPIPL ได้แก่ รางวัล "นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2565 ประเภท นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน, รางวัล "ผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2565 ประเภท ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) และดูแลด้านสุขอนามัย, รางวัล "องค์กรที่มีความเป็นเลิศนักบริหารดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2565 สาขา การพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน นับเป็นรางวัลเกียรติยศ ที่มอบให้บุคคลและองค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและได้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม อีกทั้ง ตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุม กองทัพอากาศ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด