AMA จับมือ CiRA มุ่งพัฒนาทักษะแรงงานชั้นสูงด้านระบบอัตโนมัติ

07 Jun 2022

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (AMA )ร่วมกับบริษัท ซีร่า ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (CiRA) ลงนามความร่วมมือในโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรยกระดับฝีมือ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานชั้นสูงด้านระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและส่งเสริมการพัฒนากำลังแรงงานรองรับการขับเคลื่อนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC)

AMA จับมือ CiRA มุ่งพัฒนาทักษะแรงงานชั้นสูงด้านระบบอัตโนมัติ

AMA จับมือ CiRA มุ่งพัฒนาทักษะแรงงานชั้นสูงด้านระบบอัตโนมัติ