แต่งตั้ง "สุรียส" นั่งแท่นนายกสมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง พร้อมเดินหน้านโยบายผลิตเอทานอลเต็มกำลัง ช่วยผู้บริโภคฝ่าวิกฤตราคาน้ำมันพุ่ง

จันทร์ ๐๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๑:๑๙
สมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง (สมาคมฯ) จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีวาระสำคัญคือ การแต่งตั้งนายกสมาคมฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทน์แต่งตั้ง นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน ) หรือ UBE ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังสมัยแรก
แต่งตั้ง สุรียส นั่งแท่นนายกสมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง พร้อมเดินหน้านโยบายผลิตเอทานอลเต็มกำลัง ช่วยผู้บริโภคฝ่าวิกฤตราคาน้ำมันพุ่ง

นางสาวสุรียส ถือเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจเอทานอลมาอย่างยาวนาน โดยเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง UBE ด้วยการวางระบบการทำงานและดูแลด้านการปฏิบัติการธุรกิจเอทานอล ทั้งยังมีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีอาหารเพื่อสุขภาพยุคใหม่อีกด้วย "ตนขอขอบคุณสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ตนวางเป้านโยบายแรกที่จะเร่งเดินหน้า คือ การส่งเสริมและผลักดันให้มีการผลิตและใช้งานเอทานอลจากมันสำปะหลังภายในประเทศให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวไม่เพียงสนับสนุนเกษตรกรไทยผู้ปลูกมันสำปะหลัง อันเป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด สอดรับกับเป้าหมายยุทธศาสตร์การค้าของประเทศ ที่มุ่งเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพตามเทรนด์โลก ซึ่งเอทานอลก็จัดอยู่ในกลุ่มดังกล่าว อีกทั้ง การเพิ่มการผลิตเอทานอลยังสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ประเทศไทยเปิดเมืองต้อนรับการท่องเที่ยวในช่วงเวลาที่น้ำมันเบนซินราคาพุ่งต่อเนื่อง และมีความต้องการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์สูงขึ้น ส่วนเป้าหมายในระยะต่อไป ตนมีแนวคิดที่จะนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาต่อยอดการใช้งานเอทานอล เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆ ในอนาคต เพื่อสร้างการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมเอทานอลในองค์รวมต่อไป" นางสาวสุรียส กล่าว

สมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวกลางในการส่งเสริมและผลักดันให้มันสำปะหลังเป็นพืชพลังงานที่สำคัญของประเทศ ซึ่งจะช่วยยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนสร้างความเป็นเอกภาพให้กับกลุ่มผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังให้สามารถแข่งขันในตลาด รวมถึงเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานทดแทนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างกลุ่มสมาชิกผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังกับภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดความร่วมมือที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานทดแทนของประเทศ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานทดแทนของภูมิภาคในอนาคต ปัจจุบัน สมาคมฯ มีสมาชิกซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายเอทานอลจากมันสำปะหลัง ทั้งสิ้นรวม 9 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อี 85 จำกัด บริษัท อัพเวนเจอร์ จำกัด บริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จำกัด และ บริษัท อิมเพรส เอทานอล จำกัด

เกี่ยวกับ UBE

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เอทานอล และแป้งมันสำปะหลัง ประกอบด้วย แป้งมันสำปะหลัง (Tapioca Starch) และแป้งฟลาวมันสำปะหลัง (Cassava Flour) ทั้งแบบทั่วไปและแบบออร์แกนิค ซึ่ง UBE ถือเป็นผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร (Well-integrated Tapioca Player) รายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง UBE ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยได้ขยายสู่การผลิตและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรชนิดอื่นที่มีมูลค่าสูง (High Value Product หรือ HVP) เช่น กาแฟอินทรีย์ (Organic Coffee) และข้าวอินทรีย์ (Organic Rice) อีกทั้งยังอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ UBE ยังให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Zero Waste ซึ่งเป็นการนำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต เช่น น้ำ และ กากมันสำปะหลัง มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในโรงงานผลิตเอทานอลและแป้งมัน และผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้หมุนเวียนในโรงงาน และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค UBE มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่บริษัท Food Tech ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดกระบวนการปลูกไปจนถึงมือผู้บริโภค รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UBE เยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ https://www.ubonbioethanol.com/ และ Facebook page : UBE Group

ที่มา: บริษัท เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด