สอศ.ติวเข้ม 160 ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ เติมเต็ม ต่อยอดความรู้และประสบการณ์

จันทร์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๐๖
ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน เปิดการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยากรพี่เลี้ยง และผู้บริหารโครงการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าการปฐมนิเทศฯ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งขึ้นบัญชีตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 160 คน ซึ่งผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม เป็นผู้มีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ และหวังว่าผู้เข้ารับการพัฒนาทุกท่านจะใช้เวลาที่มาอยู่ร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้มากที่สุด เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและประเทศชาติ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวในการปฐมนิเทศตอนหนึ่งว่า "ผู้บริหารทุกท่านต้องเติมเต็ม ต่อยอดความรู้ คิดเชิงระบบ สร้างภาวะผู้นำให้เกิดผู้ตามอย่างสมัครใจ และที่สำคัญอีกประการ คือการศึกษาระเบียบปฎิบัติในการบริหารสถานศึกษา ไม่ใช้แค่ประสบการณ์เพียงอย่างเดียว" พร้อมทั้งขอฝากให้ผู้บริหาร ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านสติ ร่างกาย ครอบครัว และเศรษฐกิจ โดยกล่าวต่อไปว่าการปฐมนิเทศฯ นี้เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดทำหลักสูตรเพื่อใช้ในการพัฒนาให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ซึ่งขึ้นบัญชีตามลำดับในประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งการพัฒนาครั้งนี้เป็นการดำเนินการครั้งแรก ของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดขึ้นมาใหม่ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 29 เมษายน 2565

นายสุรพงษ์ เอิมอุทัย กล่าวว่าหลักสูตรตามความร่วมมือดังกล่าวนี้ ได้กำหนดให้มีการพัฒนาสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง โดยมีขอบข่ายเนื้อหา จำนวน 3 สมรรถนะหลัก คือ

  • สมรรถนะหลักที่ 1 การดำรงตนของผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษายุคใหม่ (New Era Vocational Director Living) จำนวน 16 ชั่วโมง
  • สมรรถนะหลักที่ 2 ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leader) จำนวน 16 ชั่วโมง
  • สมรรถนะหลักที่ 3 การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Academy Administrative for Excellent School Model) จำนวน 24 ชั่วโมง

โดยการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมที่ 2 การฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาและการศึกษาดูงาน จำนวน 2 แห่ง สถานศึกษาแห่งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565. สถานศึกษาแห่งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565 และกิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินการ 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมภูสักธาร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนเข้ารับการพัฒนาจะมีการมอบหมายงานให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดทำขึ้น โดยมีเวลาศึกษาเป็นเวลา 13 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2565

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด