สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ พัฒนาศักยภาพประชากรเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ด้วยทักษะด้านไอโอที สมาร์ฟาร์ม ระบบน้ำอัจฉริยะสำหรับภาคเกษตร

ศุกร์ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๑:๔๖
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ พัฒนาศักยภาพแรงงานผู้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติแบบอัจฉริยะ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโฮ่งนอกอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ พัฒนาศักยภาพประชากรเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ด้วยทักษะด้านไอโอที สมาร์ฟาร์ม ระบบน้ำอัจฉริยะสำหรับภาคเกษตร

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กล่าวว่า การฝึกอาชีพเสริมให้ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติแบบอัจฉริยะ นี้จะเป็นการถ่ายทอดความรู้และทักษะ เกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบควบคุมการจ่ายน้ำ การจ่ายน้ำแบบอัจฉริยะ การบำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ มีทักษะฝีมือด้านไอโอที สมาร์ฟาร์ม ระบบน้ำอัจฉริยะสำหรับภาคเกษตร นำไปประยุกต์ใช้งานที่เหมาะสมในพื้นที่ สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับประชากรก่อนวัยผู้สูงอายุ เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ Let's Start Smart Farm with IoT.

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด