สพร.12 สงขลา จับมือบริษัทอีมิแน้นท์แอร์(ประเทศไทย) จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ชั้นสูง รุ่นที่1

พุธ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๓๒
นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เป็นประธานเปิดฝึกอบรม หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ชั้นสูง รุ่นที่ 1/2565 ณ อาคารช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
สพร.12 สงขลา จับมือบริษัทอีมิแน้นท์แอร์(ประเทศไทย) จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ชั้นสูง รุ่นที่1

นางอารี เตชะวันโต กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศร่วมกับบริษัทอีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันจัดการฝึกอบรมด้านช่างเครื่องปรับอากาศ และจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศอีมิแน้นท์ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรช่างเครื่องปรับอากาศ ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือที่สูงขึ้น ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านช่างเครื่องปรับอากาศ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมกับ บริษัทอีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ชั้นสูง รุ่นที่ 1/2565 ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2565 จำนวน 30 ชั่วโมง มีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 40 คน ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการและช่างในสถานประกอบกิจการ ซ่อม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จากบริษัทอีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

สพร.12 สงขลา จับมือบริษัทอีมิแน้นท์แอร์(ประเทศไทย) จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ชั้นสูง รุ่นที่1

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด