SCN มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมมอบเงิน 518,201 บาท สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อังคาร ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๑๖
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการในสังคม มอบเงินจำนวน 518,201 บาท สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อพัฒนา สร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคม ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
SCN มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมมอบเงิน 518,201 บาท สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด