กิจกรรม UP Adventure Health Care Team รุ่นที่ 2

จันทร์ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๓๕
ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม UP Adventure Health Care Team รุ่นที่ 2 ในศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
กิจกรรม UP Adventure Health Care Team รุ่นที่ 2

กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจกับแม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้จัดการหอพัก ตลอดจนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า และวิธีการดูแลช่วยเหลือนิสิตหากตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤติ ฉุกเฉิน อีกทั้งได้ทราบถึงระบบกลไกการดูแลสุขภาพจิตของนิสิต

กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางการเจรจาต่อรอง และหลักการเข้าช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤติ ฉุกเฉิน ประกอบด้วย คุณพรญาณี อินถา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลปง คุณมนต์ชัย นันทะชาติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลปง คุณณรงค์ฤทธิ์ พิษณุ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปง

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรม UP Adventure Health Care Team รุ่นที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด