สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าฯ

ศุกร์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๐:๑๗
วันที่ 19 พ.ค. 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับช่างไฟฟ้าจากสถานประกอบกิจการที่มายื่นขอหนังสือรับรองฯ ทดแทนฉบับเดิม ซึ่งมีอายุครบ 5 ปีภายในปี 2565 อาทิ บริษัทไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) บริษัทท๊อปโกลฟ เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเซนทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด บริษัทซีอีเอส เอ็นจิเนียนิ่ง แอนด์ เมนเทนแนนซ์ และผู้รับเหมาทั่วไป รวมจำนวน 19 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าฯ

ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดยกำหนดให้ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

บทลงโทษของการไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ลูกจ้างที่เป็นช่างไฟฟ้า ที่ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จะถูกปรับไม่เกิน 5,000 บาท นายจ้างที่จ้างงานช่างไฟฟ้าที่ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จะถูกปรับไม่เกิน 30,000 บาท โดยหนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ผู้ที่จะประสงค์เข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถหรือต่ออายุบัตร สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอเข้ารับการประเมินได้ที่ กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา โทร.074-337045,074-336052 ต่อ131

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด