สพร.17 ระยอง จัดรายการวิทยุแรงงาน

พฤหัส ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๐๓
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง และ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง จัดกิจกรรมไหว้ครูของผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สพร.17 ระยอง จัดรายการวิทยุแรงงาน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อความเป็นศิริมงคล ทั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรม ครูอาจารย์ และ ยังเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มี กตัญญู รู้คุณอันเป็นธรรมะแห่งความเจริญและความสำเร็จของบุคคล สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยมีกิจกรรมมอบพานและกรวยดอกไม้เพื่อไหว้แสดงความเคารพ พิธีเจิมเครื่องมือช่างที่ใช้ในการฝึกอบรมทั้ง3สาขาโดยผู้อำนวยการสถาบันฯ รวมถึงพิธีผูกข้อมือรับขวัญผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในการนี้ได้มีประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดระยอง และคณะ ได้ร่วมสนับสนุนค่าอาหารให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่พักอาศัยประจำอยู่ในหอพัก ในช่วงฝึกอบรมที่สถาบันฯ 17 ระยอง จำนวน 13 คน เป็นเงิน 14,000 บาท

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

สพร.17 ระยอง จัดรายการวิทยุแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด