ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ (BIS) เริ่มซื้อขาย 5 พ.ค. นี้

อังคาร ๐๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๔:๔๑
บมจ. ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรพร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 5 พ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IP0 1,884 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "BIS"
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ (BIS) เริ่มซื้อขาย 5 พ.ค. นี้

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "BIS" ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

BIS และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงโดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการนำเข้าจากผู้จัดจำหน่ายชั้นนำกว่า 13 ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และจีน เป็นต้น ปัจจุบันมีสินค้าจัดจำหน่ายกว่า 470 รายการ แบ่งเป็น 6 กลุ่ม และมีสัดส่วนรายได้ในปี 2564 ดังนี้ 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ (Animal Health) 27% 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินสำหรับสัตว์ (Nutrition) 17% 3) กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรค (Diagnostic) 22% 4) กลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ (Ingredient) 15% 5) กลุ่มอาหารเม็ดสำเร็จรูป (Complete Feed) 18% และ 6) ผลิตภัณฑ์อื่น 1% โดยมีกลุ่มลูกค้าสำหรับปศุสัตว์ ได้แก่ โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์และร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ และกลุ่มลูกค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง ได้แก่ โรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์ ร้านจำหน่ายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายจะมีทั้งผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สินค้าของคู่ค้า ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัทโดยเป็นการว่าจ้างผลิต และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัทเอง โดยในปี 2564 มีสัดส่วนรายได้เท่ากับ 81 : 17 : 2 ตามลำดับ

BIS มีทุนชำระแล้ว 157 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 220 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 94 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 70.5 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 14.1 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อบุคคลผู้มีความสัมพันธ์ และพนักงานของบริษัท 9.4 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 25 - 28 เมษายน 2565 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 564 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,884 ล้านบาท ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 27.45 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ) ซึ่งเท่ากับ 68.63 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.22 บาท มีบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายสัตวแพทย์ ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ (BIS) เปิดเผยว่ากลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการคัดสรรและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและหลากหลายจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารเป็นสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 18 ปี ทำให้สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังมีการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งลูกค้า คุณภาพชีวิตของสัตว์ และผู้บริโภคปลายทาง ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ขยายโรงงานและการลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักร เป็นเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาวัคซีนปศุสัตว์เพื่อต่อยอดการผลิตวัคซีนในเชิงพาณิชย์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้ BIS มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO ได้แก่ บริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น 33.03% และนายสัตวแพทย์ ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ถือหุ้น 8.87% บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมบริษัทและบริษัทย่อย (Consolidated) และพิจารณาร่วมกับงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทฯ

รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.bis-group.com และ www.set.or.th

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด