ผถห.UBE โหวตรับมติจ่ายเงินปันผล 0.1227 บ./หุ้น 20 พ.ค.นี้

พฤหัส ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๑:๒๓
นายพลากร สุวรรณรัฐ (นั่ง ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ (นั่ง ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ภายใต้มาตรการป้องกันความเสี่ยงโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยในที่ประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ รวมถึงมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.1227 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 373.94 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.1022 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280 ล้านบาท ในวันที่ 9 กันยายน 2564 ดังนั้น จะมีเงินปันผลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติจ่ายอีกอัตราหุ้นละ 0.0240 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 93.94 ล้านบาท จากผลงานดำเนินการครึ่งหลังของปี 2564 (1 กรกฎาคม 2564 -31 ธันวาคม 2564) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ผถห.UBE โหวตรับมติจ่ายเงินปันผล 0.1227 บ./หุ้น 20 พ.ค.นี้

สำหรับทิศทางธุรกิจในปี 2565 แม้ยังต้องเผชิญการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ UBE ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษาการเติบโตของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากมีปัจจัยหนุนจากการเริ่มฟื้นตัวของภาพรวมเศรษฐกิจไทย ที่จะส่งผลต่อการจำหน่ายเอทานอลที่คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการ โดยเอทานอลเกรดเชื้อเพลิงจะมีปริมาณการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงมากขึ้น ส่วนเอทานอลเกรดอุตสาหกรรม จะยังคงมีความต้องการที่ต่อเนื่อง จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่ รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าธุรกิจผลิตและจำหน่ายทั้งแป้งมันสำปะหลัง (Cassava Starch) และฟลาวมันสำปะหลัง (Cassava Flour) แบบทั่วไปและแบบออร์แกนิค ซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตอบรับกระแสรักสุขภาพของผู้บริโภค เพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และสร้างผลประกอบการที่ดีในระยะยาวอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับ UBE

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เอทานอล และแป้งมันสำปะหลัง ประกอบด้วย แป้งมันสำปะหลัง (Cassava Starch) และฟลาวมันสำปะหลัง (Cassava Flour) ทั้งแบบทั่วไปและแบบออร์แกนิค ซึ่ง UBE ถือเป็นผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร (Well-integrated Tapioca Player) รายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง UBE ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยได้ขยายสู่การผลิตและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรชนิดอื่นที่มีมูลค่าสูง (High Value Product หรือ HVP) เช่น กาแฟอินทรีย์ (Organic Coffee) และข้าวอินทรีย์ (Organic Rice) อีกทั้งยังอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ UBE ยังให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Zero Waste ซึ่งเป็นการนำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต เช่น น้ำ และ กากมันสำปะหลัง มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในโรงงานผลิตเอทานอลและแป้งมัน และผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้หมุนเวียนในโรงงาน และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงเป็นพลังงานหมุนเวียน และวัสดุปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร UBE มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดกระบวนการปลูกไปจนถึงมือผู้บริโภค รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UBE เยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ https://www.ubonbioethanol.com/ และ Facebook page : UBE Group

 

ที่มา: บริษัท เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด