EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

จันทร์ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๕:๐๘
EXIM BANK แต่งตั้ง ดร.มีนา ภัทรนาวิก เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้ง ดร.มีนา ภัทรนาวิก เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ดูแลงานด้านการจัดการระบบงานบัญชีของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานการบัญชี และข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย การรับ-จ่ายเงินและการโอนเงิน การให้คำปรึกษาด้านระบบงานบัญชี การประมวลผลข้อมูล และการจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ดร.มีนาจบการศึกษาปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต และปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซากุระ อินดัสทรี้ (ประเทศไทย) จำกัด และอาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานกับ EXIM BANK ในปี 2560 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด