GPSC ร่วมเวทีเสวนาขับเคลื่อนพลังงานสะอาดสู่อนาคตที่ยั่งยืน

25 Apr 2022

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซ้ายสุด) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท.. เข้าร่วมเสวนา IEEE PES DAY 2022 ในหัวข้อ พลังขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืน (Powering a Sustainable Future) ที่จัดขึ้นเพื่อให้องค์กรต่างๆ ด้านพลังงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต ซึ่ง GPSC ได้เน้นย้ำเป้าหมายของบริษัทฯ ในการลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 10% ภายในปี 2568 และลดลง 35% ภายในปี 2573 ทั้งนี้ การเสวนาดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา 2-3 ชั้น 12 A อาคาร B อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย กรุงเทพฯ

GPSC ร่วมเวทีเสวนาขับเคลื่อนพลังงานสะอาดสู่อนาคตที่ยั่งยืน