ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 สกุลเงินบาทของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)ที่ 'AA(tha)'

ศุกร์ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๕:๕๑
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 (Basel III-compliant Tier 2 subordinated notes) สกุลเงินบาทของ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT; 'AAA(tha)'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ที่ 'AA(tha)'

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
หุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารอยู่ 2 อันดับ เพื่อสะท้อนความเสี่ยงของการขาดทุนจากการชำระคืนเงินกู้ (loss severity risk) ที่มากกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นกู้ที่ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน หุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติรองรับผลขาดทุนระหว่างการดำเนินกิจการ (going-concern loss absorption) จึงไม่ได้มีการปรับลดอันดับเครดิตเพิ่มเติมสำหรับความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ (non-performance risk)

เงื่อนไขและข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ได้กล่าวถึงกรณีที่ธนาคารจะมีสถานะเป็นธนาคารที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ (non-viability trigger) เมื่อได้รับความช่วยเหลือฉุกเฉินจากธนาคารกลางหรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่มีอำนาจ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์สำหรับหุ้นกู้ประเภทดังกล่าวที่ออกเสนอขายในประเทศ

อันดับเครดิตของ UOBT พิจารณาจากการที่ฟิทช์เชื่อว่า UOBT เป็นธนาคารลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อธนาคารแม่ ซึ่งคือ United Overseas Bank Limited ("UOB"; อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ AA-/แนวโน้มอันดับเป็นลบ) ในประเทศสิงคโปร์ UOBT มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการขยายธุรกิจของกลุ่มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยธนาคารแม่มีสัดส่วนการถือหุ้นใน UOBT ที่ 99.7% มีอำนาจควบคุมการบริหารงาน มีการใช้ชื่อและสัญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันและมีการเชื่อมโยงการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกันระหว่างกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตของ UOBT สามารถดูได้จากประกาศอันดับเครดิตล่าสุด หัวข้อ 'ฟิทช์คงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของธนาคารยูโอบี (ไทย)ที่ 'A-' และอันดับเครดิตภายในประเทศที่ 'AAA(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ' ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (www.fitchratings.com/site/pr/10160853)

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
การปรับลดอันดับเครดิตของอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ UOBT จะส่งผลให้อันดับเครดิตของหุ้นกู้ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ถูกปรับลดอันดับด้วยเช่นกัน

การปรับลดอันดับเครดิตของธนาคารอาจเกิดขึ้นได้ หากความสามารถในการให้การสนับสนุนของ UOB แก่ UOBT ปรับตัวลดลง ตัวอย่างเช่น การปรับลดอันดับเครดิตลงหลายอันดับของอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของธนาคารแม่จะส่งผลให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ UOBT ถูกปรับลดอันดับเช่นกัน

การปรับลดอันดับเครดิตของธนาคารยังอาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่โอกาสที่ธนาคารแม่จะให้การสนับสนุนแก่ UOBT มีการปรับตัวลดลง ซึ่งรวมไปถึงการลดสัดส่วนการถือหุ้นของ UOB ลงไปต่ำกว่า 75% ควบคู่ไปกับการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของอำนาจในการบริหารงานและความร่วมมือกันในการดำเนินงาน แต่อย่างไรก็ตามฟิทช์มองว่าการเปลี่ยนแปลงในโอกาสในการให้การสนับสนุนดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะปานกลาง

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 ของ UOBT ไม่น่าจะได้รับการเพิ่มอันดับขึ้นได้อีก เนื่องจากอันดับเครดิตอ้างอิง ซึ่งคืออันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว อยู่ในระดับสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศแล้ว

วันที่มีการประชุมพิจารณาอันดับเครดิต
6 พฤษภาคม 2564

อันดับเครดิตที่เชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น
อันดับเครดิตสากล อันดับเครดิตสนับสนุน และอันดับเครดิตภายในประเทศของ UOBT มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตของ ธนาคารแม่ซึ่งคือ UOB ในประเทศสิงคโปร์

ที่มา: ฟิทช์ เรทติ้งส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด