กองกลาง มจพ. จัดบรรยายพิเศษ การรักษ์โลก ใส่ใจลดโลกร้อน ตอน Green Building รูปแบบออนไลน์

22 Apr 2022

อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและการบรรยายพิเศษ เรื่อง การรักษ์โลก ใส่ใจลดโลกร้อน ตอน Green Building รูปแบบออนไลน์ พร้อมด้วย นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง ได้มอบนโยบายการพัฒนาสำนักงานสีเขียวตามประกาศกองกลาง เรื่อง การส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 215 (host) ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กองกลาง มจพ. จัดบรรยายพิเศษ การรักษ์โลก ใส่ใจลดโลกร้อน ตอน Green Building รูปแบบออนไลน์

โดยมีผู้เข้าฟังการบรรยาย 34 คน การบรรยายพิเศษ เรื่อง การรักษ์โลก ใส่ใจลดโลกร้อน ตอน Green Building รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ "GLOBAL TREND OF SUSTAINABILITY" โดย คุณสิทธิชัย เนี๋ยมเจริญ Chief Executive Officer SCG Building & Living Care Consulting Co., Ltd. และหัวข้อ "Green Building in Action" โดย คุณนิษฐา ภูษาชีวะ Associate Director : Building Certification บริษัท SCG Building & Living Care Consulting Co., Ltd.

สืบเนื่องจากโครงการรักษ์โลก ใส่ใจลดโลกร้อน ตอน Green Building เป็นการบูรณาการเข้ากับโครงการของมหาวิทยาลัยตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการของสำนักงานอธิการบดี ดำเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานอธิการบดีสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวซึ่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการขับเคลื่อนนวัตกรรมสีเขียว เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการดำเนินงานต่อสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้นการสร้างความรับรู้ สร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงการลดการใช้เชื้อเพลิง และการใช้พลังงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า อันจะเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งที่จะส่งผลในการขับเคลื่อนเป็นกลไกสู่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยสอดรับ กับแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่ได้กำหนดตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยการรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม ตลอดจนการพัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สถานที่สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานต่อไป

งานนี้จัดโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง กิจกรรมในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

กองกลาง มจพ. จัดบรรยายพิเศษ การรักษ์โลก ใส่ใจลดโลกร้อน ตอน Green Building รูปแบบออนไลน์