EXIM BANK ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา "ทางรอดธุรกิจไทย ปรับตัวอย่างไรในวิกฤตโลกปัจจุบัน"

พฤหัส ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๗:๐๑
นางขวัญใจ เตชเสนสกุล (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการปรับตัวของธุรกิจไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน ในงานสัมมนา "ทางรอดธุรกิจไทย ปรับตัวอย่างไรในวิกฤตโลกปัจจุบัน" จัดโดยคณะกรรมการยุโรป สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยมีข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสและแนวทางการปรับตัวทางธุรกิจด้านการค้าและการลงทุนในทวีปยุโรปและเครือรัฐเอกราช โดยมี ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา (ซ้าย) รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการยุโรป สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา ณ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565
EXIM BANK ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา ทางรอดธุรกิจไทย ปรับตัวอย่างไรในวิกฤตโลกปัจจุบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด