มรภ.พระนคร มอบโล่นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564

07 Apr 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มอบโล่แก่นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปี 2564 ดังนี้ ประเภทนักวิจัยอาวุโสดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.โองการ วณิชาชีวะ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมสมันตเนตร ชั้น 8 อาคารเรียนและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มรภ.พระนคร มอบโล่นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564