ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวแก่หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)ที่ 'AAA(tha)'

จันทร์ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๑๐
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AAA(tha)' แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันที่จะออกโดย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT; 'AAA(tha)'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี

- ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

อันดับเครดิตของหุ้นกู้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ UOBT เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร

อันดับเครดิตของ UOBT พิจารณาจากการที่ฟิทช์เชื่อว่า UOBT เป็นธนาคารลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อธนาคารแม่ ซึ่งคือ United Overseas Bank Limited ("UOB"; อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ AA-/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ในประเทศสิงคโปร์ UOBT มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการขยายธุรกิจของกลุ่มในประเทศไทย ที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยธนาคารแม่มีสัดส่วนการถือหุ้นใน UOBT ที่ 99.7% มีอำนาจควบคุมการบริหารงานและมีการเชื่อมโยงการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกันระหว่างธนาคารแม่และธนาคารลูก

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตของ UOBT สามารถดูได้จากประกาศอันดับเครดิตล่าสุด หัวข้อ 'ฟิทช์คงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของธนาคารยูโอบี (ไทย)ที่ 'A-' และอันดับเครดิตภายในประเทศที่ 'AAA(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ' ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (www.fitchratings.com/site/pr/10160853)

- ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

การปรับลดอันดับเครดิตของอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคาร จะส่งผลให้อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิปรับลดอันดับเครดิตด้วยเช่นกัน

การปรับลดอันดับเครดิตของธนาคารอาจเกิดขึ้นได้ หากความสามารถในการให้การสนับสนุนของ UOB แก่ UOBT ปรับตัวลดลง ตัวอย่างเช่น การปรับลดอันดับเครดิตลงหลายอันดับของอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของธนาคารแม่จะส่งผลให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ UOBT ถูกปรับลดอันดับเช่นกัน

การปรับลดอันดับเครดิตของธนาคารยังอาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่โอกาสที่ธนาคารแม่จะให้การสนับสนุนแก่ UOBT มีการปรับตัวลดลง ซึ่งรวมไปถึงการลดสัดส่วนการถือหุ้นของ UOB ลงไปต่ำกว่า 75% ควบคู่ไปกับการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของอำนาจในการบริหารงานและความเชื่อมโยงในการดำเนินงาน แต่อย่างไรก็ตามฟิทช์มองว่าการเปลี่ยนแปลงในโอกาสในการให้การสนับสนุนดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะปานกลาง

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการปรับเพิ่มอันดับ เนื่องจากเป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุดแล้ว

- อันดับเครดิตที่เชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น

อันดับเครดิตสากล อันดับเครดิตสนับสนุน และอันดับเครดิตภายในประเทศของ UOBT มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตของ ธนาคารแม่ซึ่งคือ UOB

- การพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

ระดับคะแนนที่สูงที่สุดสำหรับความสัมพันธ์ของ ESG ต่ออันดับเครดิต (หากมีการเปิดเผย) แสดงว่าระดับคะแนนจะอยู่ที่ระดับ 3 ซึ่งหมายความว่าปัจจัยด้าน ESG จะไม่ส่งผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบในระดับที่น้อยมากต่ออันดับเครดิตของธนาคาร ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยจากลักษณะของธุรกิจหรือจากการบริหารจัดการของธนาคารก็ตามสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหาได้จาก www.fitchratings.com/esg

ที่มา: ฟิทช์ เรทติ้งส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด