ฟิทช์ให้ 'เครดิตพินิจภายใต้การพิจารณา' แก่อันดับเครดิตภายในประเทศของ บล.ไทยพาณิชย์ที่ 'AA(tha)'

16 Mar 2022

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้เครดิตพินิจภายใต้การพิจารณา (Rating Watch Evolving) แก่อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBS ที่ 'AA (tha)' และพร้อมกันนี้ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของ SCBS ที่ 'F1+(tha)'

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
เครดิตพินิจภายใต้การพิจารณา สะท้อนถึงความไม่แน่นอนของผลกระทบต่ออันดับเครดิตจากการปรับโครงสร้างของกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของบริษัทแม่ที่เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของ SCBS จากปัจจุบันคือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) (SCB; 'BBB'/'AA+(tha)'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) เป็น บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด มหาชน (SCBX) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของกลุ่มที่จะจัดตั้งขึ้นมาใหม่ การปรับโครงสร้างของกลุ่มดังกล่าวจะทำให้มีการปรับกลยุทธ์ของกลุ่มและแผนงานสำหรับ SCBS ซึ่งจะส่งผลให้มีการทบทวนระดับความสามารถและโอกาสของกลุ่ม SCB ในการให้ความสนับสนุนช่วยเหลือแก่ SCBS ฟิทช์คาดว่าจะสามารถยกเลิก เครดิตพินิจภายใต้การพิจารณา หลังจากที่การจัดตั้ง SCBX และการปรับโครงสร้างของกลุ่มได้ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์

อันดับเครดิตภายในประเทศของ SCBS สะท้อนถึงการที่ฟิทช์มองว่า SCBS มีสถานะเป็นบริษัทลูกที่สำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อ SCB โดย SCBS มีบทบาทที่สำคัญในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดตราสารทุนให้กับลูกค้าของกลุ่ม และยังมีการผนึกกำลังในด้านการตลาดร่วมกันกับ SCB อีกทั้งยังมีการใช้ชื่อและเครื่องหมายทางการค้าร่วมกันกับ SCB รวมถึงการถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทลูก และการผสานการดำเนินงานและบริหารงานกันอย่างใกล้ชิดมากกับธนาคารแม่

อันดับเครดิตของ SCBS ซึ่งอยู่ต่ำกว่าอันดับเครดิตของ SCB อยู่ 1 อันดับ สะท้อนถึงบทบาทของ SCBS ในการให้บริการด้านตลาดทุนแก่ลูกค้าของกลุ่ม ซึ่งฟิทช์มองว่าเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ แต่ไม่ได้เป็นธุรกิจที่หลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของธนาคาร

ฟิทช์คาดว่าหลังจากการปรับโครงสร้าง อันดับเครดิตภายในประเทศของ SCBS น่าจะยังคงพิจารณาจากปัจจัยด้านการได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากฟิทช์เชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่าง SCBS และกลุ่มน่าจะยังคงเหนียวแน่นต่อเนื่อง จากการที่ทางกลุ่มยังคงเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ SCBS และทางกลุ่ม SCB ยังคงมีอำนาจในการบริหารงานและมีความเชื่อมโยงในการบริหารงานและดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกัน

ผลกระทบของการปรับโครงสร้างของกลุ่มต่ออันดับเครดิตของ SCBS จะขึ้นอยู่กับการประเมินและมุมมองของฟิทช์ต่อโครงสร้างเครดิตของ SCBX และ SCB ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของกลุ่ม รวมทั้งปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อโอกาสที่ทางกลุ่มจะให้การสนับสนุนแก่ SCBS ซึ่งน่าจะพิจารณาจากบทบาทความสำคัญของ SCBS ต่อกลุ่ม ในด้านของผลกระทบของกลยุทธ์ธุรกิจดิจิตอล (digitalisation) ของกลุ่มและแผนการขยายธุรกิจในอนาคต
การคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น พิจารณาจากการคาดการณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวนั้นไม่น่าจะส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตราบใดที่อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ SCBS ยังคงอยู่ในระดับ 'AA-(tha)' หรือสูงกว่า

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):
อันดับเครดิตของ SCBS อาจถูกปรับลดอันดับเครดิตได้ หากฟิทช์เชื่อว่าโครงสร้างเครดิตของ SCBX นั้นด้อยกว่าโครงสร้างเครดิตของ SCB และ SCBS ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์และยังไม่ได้เป็นบริษัทลูกหลักของกลุ่ม ตัวอย่างของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดได้ ในกรณีที่ฟิทช์มองว่ามีบริษัทลูกอื่นของ SCBX ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยสนับสนุนเครือข่ายธุรกิจของกลุ่มในระดับที่สูงกว่า SCBS อย่างไรก็ตามฟิทช์เชื่อว่า SCBS น่าจะยังคงมีบทบาทสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มในระยะสั้นถึงระยะปานกลาง

การลดสัดส่วนการถือหุ้นใน SCBS ลงต่ำกว่า 75% หรือการปรับตัวอ่อนแอลงของความมุ่งมั่นในการให้การสนับสนุนในด้านการเงินและการดำเนินงานแก่บริษัทลูก และการลดลงของอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทแม่ อาจส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน):
อันดับเครดิตของ SCBS ปัจจุบันเชื่อมโยงกับโครงสร้างเครดิตสกุลเงินในประเทศของ SCB ซึ่งบ่งชี้ได้จากอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคาร

หลังจากการปรับโครงสร้างของกลุ่มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ SCBS อาจได้รับการปรับเพิ่มอันดับ หากฟิทช์เชื่อว่าโครงสร้างเครดิตของ SCBX มีความแข็งแกร่งในระดับเดียวกันกับ SCB และ SCBS มีสถานะเป็นบริษัทลูกหลักของกลุ่ม ฟิทช์จะทำการประเมินโครงสร้างเครดิตของ SCBX หลังจากที่รายละเอียดของการปรับโครงสร้างของกลุ่มได้เสร็จสิ้น โดยจะพิจารณาถึงแผนกลยุทธ์ของบริษัทและโครงสร้างทางการเงินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ในขณะเดียวกันการที่ SCBS มีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นต่อกลุ่มในเชิงกลยุทธ์ เครือข่ายธุรกิจและการดำเนินงาน น่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อการประเมินของฟิทช์ในด้านโอกาสที่บริษัทแม่จะให้การสนับสนุนแก่บริษัทลูก ฟิทช์จะยังคงติดตามประเมินบทบาทของ SCBS ในการช่วยหนุนการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่ม ซึ่งรวมถึง SCB

อันดับเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น
อันดับเครดิตภายในประเทศของ SCBS มีความเชื่อมโยงกับโครงสร้างเครดิตสกุลเงินในประเทศของ SCB ซึ่งบ่งชี้ได้จากอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคาร

SCBS:

  • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AA(tha)'; เครดิตพินิจภายใต้การพิจารณา
  • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น คงอันดับที่ 'F1+(tha)'