สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมแนะนำให้คำปรึกษาการดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พริมา อาทิฟิเชียล ฟลาวเวอร์ (ไทยแลนด์)

08 Mar 2022

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมแนะนำให้คำปรึกษาการดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พริมา อาทิฟิเชียล ฟลาวเวอร์ (ไทยแลนด์) ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมแนะนำให้คำปรึกษาการดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พริมา อาทิฟิเชียล ฟลาวเวอร์ (ไทยแลนด์)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ โดยฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ เข้าตรวจเยี่ยมแนะนำให้คำปรึกษาการดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน การให้กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน การฝึกอบรม การประเมินรับรองความรู้ความสามารถและการทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พริมา อาทิฟิเชียล ฟลาวเวอร์ (ไทยแลนด์) ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมแนะนำให้คำปรึกษาการดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พริมา อาทิฟิเชียล ฟลาวเวอร์ (ไทยแลนด์)
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit