"ชัยวุฒิ" ถกกมธ. ไอซีที ผลักดันแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

จันทร์ ๐๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ๐๘:๔๖
"ชัยวุฒิ" รมว.ดีอีเอส เปิดห้องต้อนรับ กมธ.ไอซีที เร่งหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผลักดันงานเร่งด่วนประสานร่วมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และการหลอกลวงออนไลน์ ให้เห็นผลคืบหน้าเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
ชัยวุฒิ ถกกมธ. ไอซีที ผลักดันแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า วันนี้ (2 มี.ค.56) คณะผู้บริหารของกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา (กมธ.ไอซีที) ในการเข้ามาพบปะหารือ เพื่อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย โครงการ แผนงานที่สำคัญของกระทรวงฯ

ทั้งนี้ ยังได้ร่วมหารือแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วน เกี่ยวกับเรื่องการหลอกลวงออนไลน์ และภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์  รวมถึงเรื่องบัญชีม้า ซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน โดยพูดคุยถึงความคืบหน้าในการดำเนินการ ซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันให้กระบวนการบัญชีม้าหรือบัญชีปลอม เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ทั้งกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายอาญา

นอกจากนี้ มีการขยายความร่วมมือในการประสานงานแก้ไขปัญหาและปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์ข้ามเขตแดนไทยและกัมพูชา โดยได้มีการหารือเพื่อจัดทำ MoU เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างไทยและกัมพูชา โดยเฉพาะการปราบปรามแก๊ง Call Center/Hybrid Scam/หลอกลงทุน

"ผมขอเน้นย้ำว่าประเด็นเร่งด่วนเหล่านี้ ต้องดำเนินการให้มีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพราะเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะในบริบทที่ประเทศไทยมีการใช้งานโซเชียล การทำกิจกรรมและธุรกรรมต่างๆ ผ่านออนไลน์อย่างแพร่หลาย" นายชัยวุฒิกล่าว

นอกจากนี้ ในระหว่างการพบปะกับ กมธ.ไอซีที ยังได้มีการพูดคุยและนำเสนอถึงโครงการสำคัญ  ภายใต้ภารกิจกระทรวงดิจิทัลฯ ได้แก่ โครงการเน็ตประชารัฐ แนวทางการบริหารจัดการดาวเทียมสื่อสาร แนวทางการบริหารจัดการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยด้วย 5G การดำเนินการตามบทบัญญัติต่าง ๆ ของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 แนวทางการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (แก๊งคอลเซ็นเตอร์) เป็นต้น

"นโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของดีอีเอส ที่ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานมาโดยตลอด เน้นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม" นายชัยวุฒิกล่าว

โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน สร้างงานในพื้นที่ต่างจังหวัด พื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มฐานราก เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย คนด้อยโอกาส เน้นการส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศ ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก 5G และการสนับสนุนให้ประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในอินเทอร์เน็ต

รวมทั้ง การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเข้าสู่โลกดิจิทัล โดยเฉพาะเรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การส่งเสริมธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการปกป้องคุ้มครองประชาชนจากการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย และอินเทอร์เน็ต ในทางมิชอบ 

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ยังได้จัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในหลายๆ มิติ โดยกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อสร้างให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข ประเทศทันสมัย และแข่งขันได้ในเวทีโลก มีการทำงานประสานกันระหว่างกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สังกัดอย่างเข้มแข็ง

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชัยวุฒิ ถกกมธ. ไอซีที ผลักดันแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด