EXIM BANK สนับสนุนทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิฟอร์เด็ก

24 Feb 2022

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายอนุสรณ์ เอมกมล (ซ้าย) กรรมการ EXIM BANK และ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (กลาง) กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK มอบทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้แก่เยาวชน จำนวน 5 ทุน พร้อมเงินสนับสนุนค่าอาหาร อุปกรณ์การศึกษา และเงินช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและครอบครัวผู้ยากไร้ ผ่านมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 230,000 บาท เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชนในอนาคต โดยมี ดร.อัมพร วัฒนวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

EXIM BANK สนับสนุนทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิฟอร์เด็ก