พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น ซึ่งจัดให้กับผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการบริหารความมั่นคง สำหรับผู้บริหารระดับสูง สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 3

23 Feb 2022

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น ซึ่งจัดให้กับผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการบริหารความมั่นคง สำหรับผู้บริหารระดับสูง สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อุปนายกและคณะกรรมการสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคง สำหรับผู้บริหารระดับสูง สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น ซึ่งจัดให้กับผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการบริหารความมั่นคง สำหรับผู้บริหารระดับสูง สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 3

สำหรับกิจการลูกเสือ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการสร้างสันติสุขให้แก่สังคม ทั้งด้านการปกครอง และวิถีชีวิตของบุคคลโดยรวมในการพัฒนาบุคลากรของชาติ ให้มีพัฒนาการทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม มีระเบียบวินัย สามัคคี รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจเสียสละ และบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวว่า ตามที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำบุคลากรผู้บริหารระดับสูง จัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญชั้นความรู้เบื้องต้น ตามหลักสูตร สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 3 เพื่อนำความรู้ จากกิจการลูกเสือไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการบริหารองค์กร และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้า ได้อย่างมั่นคง ต่อไป

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น ซึ่งจัดให้กับผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการบริหารความมั่นคง สำหรับผู้บริหารระดับสูง สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 3