สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ปีการศึกษา 2565

พุธ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๓:๕๗
สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ปีการศึกษา 2565 ก้าวสู่เส้นทางสายอาชีพด้านการบิน ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่เพียบพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้วย 2 หลักสูตร ดังนี้
สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน (แผนการศึกษาแบบเทียบโอน) (2ปี) ประกอบไปด้วย 2 วิชาเอก ได้แก่

  • วิชาโทการท่าอากาศยาน
  • วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน

  • แผนการศึกษาแบบเอก (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน : AVT) (เทียบโอน) (3ปี)

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปวส. / อนุปริญญา ตลอดจนเทียบเท่าทุกสาขา หรือจบจาก สถาบันการบินพลเรือน ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง สามารถสมัครรอบรับตรง ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ http://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th และ Facebook: catcthailand หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 5741-4 ต่อ 3622,2210,2223

ที่มา: สถาบันการบินพลเรือน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด