ว.สารพัดช่าง ร่วมกับ ออมสิน เปิดอบรม "โครงการออมสินสารพัดช่างสารพัดอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ" ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำประกาศนียบัตรใช้เป็นเอกสารยื่นกู้ได้

อังคาร ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๔:๔๕
ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการออมสินสารพัดช่างสารพัดอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างกับธนาคารออมสิน โดยธนาคารออมสินได้สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำความรู้สมัยใหม่ไปอบรมอาชีพให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านงานช่างงานฝีมือให้แก่สมาชิกชุมชนระดับตำบลเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้หรือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยเฉพาะในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และยังสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคารออมสินซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถใช้ใบประกาศนียบัตรแสดงผ่านการอบรมไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือผู้ฝึกรายใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติเป็นลูกค้าของธนาคารมาใช้เป็นเอกสารประกอบในการยื่นกู้ได้ด้วย แต่ไม่เกินวงเงิน3 แสนบาท และต้องไม่เป็นผู้ที่ติดเงื่อนไขเครดิตบูโร
ว.สารพัดช่าง ร่วมกับ ออมสิน เปิดอบรม โครงการออมสินสารพัดช่างสารพัดอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำประกาศนียบัตรใช้เป็นเอกสารยื่นกู้ได้

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า ทีมอาจารย์บุคคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ จะสามารถพัฒนาทักษะด้านอาชีพของตนเองโดยการถ่ายทอดความรู้ที่ได้ศึกษามาให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมส่งผลให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพจะแพร่หลายเพิ่มมากขึ้นในชุมชนสามารถสร้างรายได้ลดรายจ่าย สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อเข้ารับการอบรมได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างทั่วประเทศ จำนวน 43 แห่งทั่วประเทศ

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด