มจพ. ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม

ศุกร์ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๑:๒๖
ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณรศ.ดร. (เดช กตปุญฺโญ) น.ธ.เอก ป.ธ.๓ Ph.D. อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม พร้อมด้วย รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยและระบบงานพัสดุ ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืนอ.ดร.รักนรินทร์ แสนราช รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง รศ.ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพอ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป นางรัชฎา ธิโสภา ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี นางสาวเบญจมาศ จงรักษ์ ผู้อำนวยการกองงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง และนายสุมนต์ชัย สุธีรวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการ รวมทั้งศิษยานุศิษย์และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 ณ เมรุชั่วคราววัดมัชฌันติราม กรุงเทพมหานคร
มจพ. ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม
มจพ. ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด