แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับรางวัลเกียรติยศ Thailand's Top Corporate Brands 2021

พฤหัส ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๑:๐๘
คุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ (ขวา) ประธานคณะกรรมการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติยศ Thailand's Top Corporate Brands 2021 จากศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ซ้าย) อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานในพิธีมอบรางวัล ในโอกาสที่ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีมูลค่าแบรนด์ 45,040 ล้านบาท งานจัดขึ้นโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด (Master in Branding and Marketing Program) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับรางวัลเกียรติยศ Thailand's Top Corporate Brands 2021

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด (Master in Branding and Marketing Program) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ ดร. กุณฑลี รื่นรมย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกก์ ภทรธนกุล ได้ทำงานวิจัยเรื่อง "การวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรใน ASEAN และในประเทศไทย ประจำปี 2564" โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรอย่างเป็นระบบและส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาแบรนด์องค์กรให้เข้มแข็งเพื่อศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน งานวิจัยนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี และได้ประกาศผลบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 12 ที่มีการจัดงานมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด

ที่มา: บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด