TOA คว้ารางวัลThailand's Top Corporate Brand 2021

ศุกร์ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๐๘:๓๗
คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติยศ Thailand's Top Corporate Brands 2021 ในฐานะสุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด 56,048 ล้านบาท ในหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ในงาน "ASEAN and Thailand's Top Corporate Brands 2021" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์  อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
TOA คว้ารางวัลThailand's Top Corporate Brand 2021

โดยรางวัลเกียรติยศ Thailand's Top Corporate Brand 2021 ในครั้งนี้ เป็นผลจากการทำงานวิจัยเรื่อง "การวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรใน ASEAN และในประเทศไทย ประจำปี 2564" ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรอย่างเป็นระบบและส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาแบรนด์องค์กรให้เข้มแข็งเพื่อศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

ที่มา: ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)

TOA คว้ารางวัลThailand's Top Corporate Brand 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด