สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินโครงการสวัสดิการปลูกพืชผักสวนครัว ผักปลอดภัย ไร้สารพิษ ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน และปลูกไม้ยืนต้น สร้างความร่มรื่นให้กับหน่วยงาน

พฤหัส ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๖:๕๐
ตามแนวทางที่ นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบให้ทุกจังหวัดดำเนินการ โดยให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแบบอย่าง รัชกาลที่ 9 ไปขยายผล ต่อยอดสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีการนำพื้นที่ว่างในหน่วยงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จัดทำเป็นแปลงสวนเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับรับประทาน ได้แก่ มะเขือ กระเพรา พริก ผักกาด และทดลองปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ลอยน้ำ ตระกูลผักสลัด กรีนโอ๊ด ฟิลเลย์ สลัดคอส ด้วยการปลูก 2 ระบบ ได้แก่ ระบบน้ำลึกไหลวนกลางแจ้งเหมาะสำหรับพื้นที่ ที่มีอุณหภูมิสูงตลอดทั้งปี และการปลูกในโรงเรือนกึ่งปิดที่ควบคุมสภาพอากาศ ในระบบน้ำไหลผ่าน ใช้วัสดุทดแทนจากธรรมชาติ อย่างต้นไม้ไผ่ โดยได้เริ่มดำเนินโครงการ ด้วยกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ซึ่งขณะนี้บุคลากรหน่วยงานสามารถเริ่มเก็บผลผลิต "ผักปลอดภัย ไร้สารพิษ" ไว้บริโภค ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และแบ่งปัน หรือเป็นของฝากที่มีคุณค่า ดีต่อสุขภาพผู้รับ ให้กับเครือข่าย ในระหว่างเทศกาลสวัสดีปีใหม่ที่ผ่านมา และโอกาสพิเศษต่อไป
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินโครงการสวัสดิการปลูกพืชผักสวนครัว ผักปลอดภัย ไร้สารพิษ ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน และปลูกไม้ยืนต้น สร้างความร่มรื่นให้กับหน่วยงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินโครงการสวัสดิการปลูกพืชผักสวนครัว ผักปลอดภัย ไร้สารพิษ ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน และปลูกไม้ยืนต้น สร้างความร่มรื่นให้กับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด