ดีอีเอส จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์กรปี 2565 กำหนดทิศทางส่งเสริมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

พฤหัส ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๖:๔๖
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)  ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 802 เพื่อรับทราบแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ (สป.ดศ.) รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สป.ดศ. ซึ่งคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมของ สป.ดศ. มีทิศทางในการดำเนินงานส่งเสริมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้องต่อไป
ดีอีเอส จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์กรปี 2565 กำหนดทิศทางส่งเสริมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ดีอีเอส จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์กรปี 2565 กำหนดทิศทางส่งเสริมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด