พัฒนาฝีมือแรงงานเมืองย่าโมโคราช ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

พฤหัส ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๕:๔๖
วันที่ 20 มกราคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 14 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
พัฒนาฝีมือแรงงานเมืองย่าโมโคราช ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

นายไพฑูรย์ ถิ่นสูง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา (สพร.5 นครราชสีมา) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจข้างต้นว่าการรับรองความรู้ความสามารถ เป็นการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ ของบุคคลที่ผ่านการประเมินในแต่ละระดับตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือของตนเองตลอดเวลาสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน และโครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไปมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความต้องการของนายจ้าง การพัฒนาประสิทธิภาพของสถานประกอบกิจการ รวมทั้งการให้ความคุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะจากการทำงาน โดยมีระบบการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ ในสาขาอาชีพต่างๆ ผู้ได้รับประโยชน์ประกอบด้วย นายจ้าง ได้พัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพิ่มผลิตภาพแรงงาน มีความปลอดภัยจากการทำงานของลูกจ้าง ลูกจ้างมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ ได้รับค่าจ้างสูงขึ้น มีความก้าวหน้าและมั่นคงในการทางาน มีความปลอดภัยในการทำงานสาธารณะ สังคม ได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับสินค้าหรือบริการที่ดีมีคุณภาพ สังคมส่วนรวมเกิดความสันติสุข

นายไพฑูรย์ ถิ่นสูง ให้ข้อมูลว่าหากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สนใจรับการรับรองความรู้ความสามารถ สามารถติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4441 6948 - 9

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๕ นครราชสีมา

พัฒนาฝีมือแรงงานเมืองย่าโมโคราช ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด