แรงงาน ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ลงนาม MOU ขับเคลื่อนนโยบาย พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

พุธ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๕:๔๘
กระทรวงแรงงานผนึกกำลังกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ โดยมุ่งหวังพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big Data) ด้านอุปสงค์อุปทานของตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
แรงงาน ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ลงนาม MOU ขับเคลื่อนนโยบาย พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร รัฐบาลโดยการนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมทั้งพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงานมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาทักษะทางอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำ และให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยเฉพาะในวัยกำลังแรงงานที่จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือให้สูงขึ้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งสองหน่วยงานจึงขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวโดยใช้แนวทางประชารัฐในการสร้างความร่วมมือ โดยร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big Data) ด้านอุปสงค์อุปทานของตลาดแรงงานเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะทางอาชีพและการมีงานทำ จัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่บุคลากรและครูผู้สอนเพื่อนำความรู้ไปขยายผลให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และแรงงานทุกระดับ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฝีมือแรงงานไปสู่การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการประเมินความรู้ความสามารถ ร่วมกันจัดการแข่งทักษะฝีมือระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีงานทำ การคุ้มครองแรงงาน และด้านประกันสังคม

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมีเจตนารมณ์ร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานคุณภาพทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานและข้อมูลความต้องการแรงงานเพื่อการส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้จบการศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีงานทำด้านการคุ้มครองแรงงาน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และแรงงานทุกระดับ เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ที่มา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด