กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดกิจกรรมการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล (GROUNDWATER INNOVATION CHALLENGE)" เฟ้นหาทีมต้นแบบ

จันทร์ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๕:๑๕
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดงานนำเสนอผลงานใน "โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล เพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม พ.ศ.2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting)  โดยกำหนดให้มีพิธีเปิดงาน ในวันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดกิจกรรมการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล (GROUNDWATER INNOVATION CHALLENGE) เฟ้นหาทีมต้นแบบ

สำหรับ "กิจกรรมการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล  (GROUNDWATER INNOVATION CHALLENGE)" ผ่านระบบออนไลน์ ที่จัดขึ้น จะเป็นการนำเสนอผลงานแนวคิดนวัตกรรมของผู้สมัครเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 38 ทีม ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล รวมถึงผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำบาดาล โดยมุ่งเน้นขยายองค์ความรู้ไปยังชุมชน และเครือข่ายท้องถิ่น อาทิ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ใช้น้ำบาดาล ตลอดจนสร้างเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีส่วนร่วมและเป็นระบบ  

ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆทั้ง 5 ท่านร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน ได้แก่ นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล)  ดร. ทัศนีย์ เนตรทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนางานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ดร. นงรัตน์ อิสโร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program (ILP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มยุรี ศรีกุลวงศ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สำหรับทีมผู้เข้าประกวดที่มีการนำเสนอผลงานโดดเด่น และได้รับการพิจารณาคะแนนสูงสุดทั้ง 5 ทีมนอกจากจะได้รับเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทแล้ว  แนวคิดจากทั้ง 5 ทีมจะยังถูกนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างผลงานต้นแบบ

แนวทางและนวัตกรรมด้านทรัพยากรน้ำบาดาลอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการประกวดได้ทางเพจชื่อ ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารกลาง หรือโทรสอบถามได้ที่ 026667168

ที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด