สคช. ร่วมกับ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์ รุ่นแรกของปี 65

14 Jan 2022

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบการเทียบโอนประสบการณ์ การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Recognition of Existing Skills and Knowledge : RESK) ในสาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน สาขาประชาสัมพันธ์ รวม 7 คุณวุฒิวิชาชีพ คือ อาชีพนักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ ระดับ 3-5, นักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 -5, และนักประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ระดับ 4-5

สคช. ร่วมกับ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์ รุ่นแรกของปี 65

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย กล่าวว่า การเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพประชาสัมพันธ์ ครั้งนี้ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็น สื่อสารองค์กร นักสื่อสารออนไลน์ ผู้ประกอบอาชีพทางด้านการสื่อสาร ตลอดจนนักสื่อสารการตลาดรุ่นใหม่ ได้ให้ความสนใจ สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพประชาสัมพันธ์กันเป็นจำนวนมาก

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการประเมินตามมาตรฐานอาชีพด้านการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ จะต้องมีความรู้ในเชิงทฤษฎี หรือหลักการสำคัญของการประชาสัมพันธ์ มีความเข้าใจขอบเขตงาน สามารถชี้แจงแผนการดำเนินงาน เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ เลือกใช้เครื่องมือในการออกแบบได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถเข้าใจถึงภาวะวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นและต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดได้

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการประเมินฯ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย โทร 02-651-8989 หรือ www.prthailand.com โดยจะมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565