ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม(ATCSW)จัดโครงการ "เสวนา : งานสังคมสงเคราะห์ในมุมมองสหวิทยาการด้วยวิธีการบูรณาการ (จากโยบายสู่การปฏิบัติ)"

พุธ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ๐๘:๔๙
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ "เสวนา : งานสังคมสงเคราะห์ในมุมมองสหวิทยาการด้วยวิธีการบูรณาการ (จากโยบายสู่การปฏิบัติ)" รวมไปถึงการกล่าวต้อนรับโดย Ms. Rodara Babaran ผู้อำนวยการด้านการวิเคราะห์สังคม ผู้แทนรองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และนางสาววรรณา สุขศรีบูรณ์อำไพ ผู้อำนวยการศูนย์ ATCSW กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเสวนาในครั้งนี้ เพื่อที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะใหม่ องค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม(ATCSW)จัดโครงการ เสวนา : งานสังคมสงเคราะห์ในมุมมองสหวิทยาการด้วยวิธีการบูรณาการ (จากโยบายสู่การปฏิบัติ)

ในรูปแบบการประชุมผสมผสาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้แทนจากสถานทูต สถานศึกษา สื่อสารมวลชน องค์กรระหว่างประเทศ นักศึกษาจากมาชิกประเทศอาเซียน เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์จากนั้น มีการแบ่งกลุ่มเสวนาออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) การเสวนากลุ่มที่ 1: มุมมองในเชิงมหภาคต่องานสังคมสงเคราะห์ (Macro Views on Social Work on National, Regional or Global Perspectives) และการเสวนากลุ่มที่ 2: มุมมองจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่องานสังคมสงเคราะห์ (From practices and real works perspectives) และในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีการส่งผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดเข้าร่วมโครงการฯอีกด้วย โดย

การเสวนากลุ่มที่ 1: มุมมองในเชิงมหภาคต่องานสังคมสงเคราะห์ (Macro Views on Social Work on National, Regional or Global Perspectives) ประกอบด้วยวิทยากรภาครัฐ ๒ คน และวิทยากรภาคเอกชน ๔ คน ดำเนินรายการโดย ผู้อำนวยการศูนย์ ATCSW คือ

 • มุมมองจากนักเศรษฐศาสตร์ โดย ดร.กิริฎา เภาพิจิตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย
 • มุมมองจากศิษย์เก่าคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวง
 • มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ โดย ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
 • มุมมองจากสื่อสารมวลชน โดย นายวารินทร์ สัจเดว สื่อมวลชน
 • มุมมองจากภาคเอกชน โดย นายสมพงศ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริม คุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Rights Promotion Network Foundation
 • มุมมองจากผู้แทนคนพิการ นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา

การเสวนากลุ่มที่ 2: มุมมองจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่องานสังคมสงเคราะห์ (From practices and real works perspectives) ประกอบด้วย วิทยากรภาครัฐ ๓ คน และวิทยากรภาคเอกชน ๓ คน ดำเนินรายการโดย ผู้อำนวยการศูนย์ ATCSW

 • มุมมองจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดย นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง
 • มุมมองจากอาจารย์ผู้สอนด้านสังคมสงเคราะห์ โดย ดร.สรสิช สว่างศิลป์ อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มุมมองจากด้านการแพทย์ โดย พ.ญ.ปวีสุดา เดชะรินทร์ แพทย์โรงพยาบาลสินแพทย์
 • มุมมองจากนักวิชาการอิสระ โดย นางสาววิบุญรัตน์ ลดาพงศ์พัฒนา มูลนิธิไอเจเอ็มประเทศไทย
 • มุมมองจากผู้แทนคนพิการ โดย ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

ที่มา: ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียน

ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม(ATCSW)จัดโครงการ เสวนา : งานสังคมสงเคราะห์ในมุมมองสหวิทยาการด้วยวิธีการบูรณาการ (จากโยบายสู่การปฏิบัติ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด