เลขาฯ พิศาล นำทีมลงพื้นที่ร่วมหารือ เตรียมความพร้อมด่านจังหวัดหนองคาย

จันทร์ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๔:๑๗
นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและมาตรการระหว่างประเทศ พร้อมด้วยนางสาวรวินันท์ ฉ่ำเฉลิม ผู้อำนวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และคณะลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อร่วมประชุมหารือ พร้อมรับฟังประเด็นปัญหา การส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรผ่านด่านจังหวัดหนองคาย รวมถึงการใช้งบประมาณในการดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าเกษตรในปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับหน่วยงานกรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชหนองคาย เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์หนองคาย เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำหนองคาย เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรหนองคาย เจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาหนองคาย เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟหนองคายและนาทา เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงหนองคาย เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย โดยมี พ.ต.อ. ณรัชต์พล เลิศรัชตะปภัสร์ นายด่านศุลกากรหนองคาย พร้อมคณะทำงาน ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารรือ ณ ห้องประชุมด่านศุลกากร หนองคาย จังหวัดหนองคาย และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom
เลขาฯ พิศาล นำทีมลงพื้นที่ร่วมหารือ เตรียมความพร้อมด่านจังหวัดหนองคาย

การร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความพร้อมรองรับการขยายตัวทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะใช้เส้นทางรถไฟ ลาว-จีนทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร

ที่มา: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

เลขาฯ พิศาล นำทีมลงพื้นที่ร่วมหารือ เตรียมความพร้อมด่านจังหวัดหนองคาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด