PTG รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2564

พุธ ๒๙ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๓๖
นายรังสรรค์ พวงปราง (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท   พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG รับโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ปีที่ 19 พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด "คว้าโอกาส ฝ่าวิกฤต ด้วยจรรยาบรรณ" โดยมี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย (ที่ 2 จากซ้าย) องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ณ อาคาร 10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเร็วๆนี้
PTG รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2564

โดยรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บริษัทอื่นๆ ให้หันมาตระหนักและนำไปเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารงานขององค์กร เพื่อให้ประเทศชาติและองค์กรเติบโตไปด้วยกันอย่างโปร่งใสและยั่งยืน

ที่มา: เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด