GPSC ส่งมอบโครงการ Light for a Better Life ให้ วษท.สระแก้ว ผนึก สวทช. เสริมนวัตกรรมนาโนเพิ่มประสิทธิภาพแผงโซล่าร์เซลล์

อังคาร ๒๘ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๔:๓๑
คุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ร่วมกับ ดร.ธันยกร เมืองนาโพธิ์ นักวิจัยทีมวิจัยนวัตกรรมเคลือบนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และนายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว จ.สระแก้ว ดำเนินโครงการ Light for a Better Life ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารแผนกวิชาช่างกลเกษตร ขนาด 30 กิโลวัตต์ โดย GPSC ร่วมกับ สวทช.นำนวัตกรรมเคลือบนาโนเพิ่มประสิทธิภาพแผงโซลาร์เซลล์ ลดการจับเกาะของฝุ่น ยืดอายุการใช้งาน และลดภาระการบำรุงรักษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว จ.สระแก้ว
GPSC ส่งมอบโครงการ Light for a Better Life ให้ วษท.สระแก้ว ผนึก สวทช. เสริมนวัตกรรมนาโนเพิ่มประสิทธิภาพแผงโซล่าร์เซลล์

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ของวิทยาลัยฯ ในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้ จะนำไปต่อยอดกิจกรรมการเกษตรให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อพัฒนาให้เกิดรายได้ต่อไป

ที่มา: มาเธอร์ ครีเอชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด